Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

28 september 2022 Kavelruilmiddag ‘Landinrichting 2.2: gebiedsgerichte aanpak met de menselijke maat’

Nederland staat voor een ongekend aantal maatschappelijke opgaven die allemaal om een herschikking van de beschikbare ruimte of om het toevoegen van nieuwe functies in het landelijk gebied vragen. We kennen ze allemaal: de energietransitie met windparken en zonneweiden op land, de woningnood die extra bouwruimte vereist, waarbij nadrukkelijk naar de buitengebieden wordt gekeken, Natura 2000-doelstellingen die vragen om versterking van natuur, kringlooplandbouw in bufferzones, CO₂-vastlegging, beperking van de bodemdaling, het behouden van genoeg zoet water, vermindering van stikstof et cetera. In feite staat Nederland aan de vooravond van een hernieuwde ruimtelijke ordening.

Wanneer je functies van een gebied wilt verplaatsen of nieuwe functies wilt toevoegen, dan heb je het over het schuiven met en uitruilen van grondeigendom en grondgebruik. De landinrichtingsinstrumenten die hierbij kunnen worden ingezet zijn: vrijwillige kavelruil en/óf wettelijke herverkaveling. De kracht van deze beide instrumenten is, mede door de forse maatschappelijke opgaven, opnieuw actueel geworden. Momenteel brengt het kabinet in beeld hoe de zogeheten ‘landinrichting 2.2’ ingezet kan worden bij het herschikken van functies in het landelijk gebied, als bijdrage aan de oplossingen voor bovengenoemde maatschappelijke opgaven.

De Wet inrichting landelijk gebied beschrijft het landinrichtings-, herverkavelings- en kavelruilproces en stelt daaraan nadere voorwaarden. Een grotendeels technisch-juridisch en beleidsmatig verhaal. Maar… kavelruilen en herverkavelen raakt mensen persoonlijk. Als mensen grond moeten afstaan, roept dit ongetwijfeld sterke emoties op. Het proces van gebiedsgerichte aanpak kan werken, mits je, als overheid of als adviseur, investeert in de onderlinge relaties, perspectief biedt, voldoende draagvlak creëert in het gebied en oog hebt voor emoties. Waar lopen juristen, notarissen, adviseurs en beleidsmakers tegen aan als je gebiedsgerichte aanpak wil opstarten en wat moet je vooral niet doen? Tijdens deze 6e themadag ‘kavelruil’ hoor je verhalen, tips en aandachtspunten uit de praktijk!

Programma
13:00 – 13:30: Inloop

13:30 – 13:40: Welkom
Door mr. Ans Post, notaris en mediator te Winterswijk

13.40 – 14.00: Landinrichting, in het bijzonder kavelruil: (stik)stof tot nadenken
Door bijzonder hoogleraar agrarisch recht prof. mr. Jeroen Rheinfeld

14:00 – 14:20: Ervaringen met een gebiedsproces vanuit de praktijk: wat zijn de tips voor de politiek?
Door agrarisch onderneemster in Twente Carla Evers

14:20 – 14:40: Gebiedsgericht werken: kavelruilen door de notariële bril
Door mr. Diana Rieimersma, notaris te Balk

14:40 – 15:10: Pauze

15:10 – 15:30: Gebiedsgericht werken: participatief herverkavelen
Door senior jurist gebiedsontwikkeling bij Kadaster mr. ing. Johan Heinen

15:30 – 15:50: Gebiedsgericht werken aan de keukentafel
Door kavelruilcoördinator bij Kavelruilbureau Zeeland Nic Kerckhaert

15:50 – 16:00: Afsluiting/vragen

vanaf 16:00: Netwerkborrel

Het bijwonen van deze themamiddag levert u drie VASN-punten op. U dient dan wel aan het begin en aan het eind van de bijeenkomst de presentielijst te ondertekenen.

Aanmelden
U kunt zich uiterlijk 15 september aanmelden via het secretariaat o.v.v. themadag kavelruil 2022. Klik hier voor de uitnodiging in pdf.