Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

Van wie zijn de stikstofrechten?

Door ‘extern salderen’ zijn stikstofrechten verhandelbaar door verkoop of verleasing. Het ene bedrijf doet afstand van deze rechten ten behoeve van het andere bedrijf.

Op basis van twee uitspraken van lagere rechters is de voorlopige conclusie dat de stikstofrechten behoren tot het bedrijf. Dit op grond van de Wet natuurbescherming (Wnb) die voor de exploitatie van het bedrijf op die locatie een vergunning vereist. Deze rechten gaan dus niet bij het einde van de pacht mee met de pachter.

Of de pachter recht heeft op een geldelijke vergoeding is nog niet duidelijk. Volgens de redacteur van dit artikel, agrarisch advocaat Els Harbers, zal dit per geval bekeken moeten worden en onder andere afhangen van de inspanningen die pachter heeft verricht voor het verkrijgen van de Wnb-vergunning voor die locatie.

Als agri-notaris vind ik het altijd bijzonder dat of het nu voor melkquotum, stikstofrechten of fosfaatrechten is, de rechter in pachtsituaties altijd (achteraf) moet aangeven wat rechtens is. Duidelijkheid hierover in de wet verdient de voorkeur. We hebben nu toch wel genoeg leergeld betaald om te weten dat duidelijkheid vooraf belangrijk is en minder kostbaar dan achteraf via de rechter.

Annet Varekamp

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr J.W. (Annet) Varekamp, notaris, agrarisch specialist. Ondernemer en vanuit de voorliefde voor de paardensport initiatiefnemer van 'Hippisch Notaris', een onderdeel van Varekamp Notariaat.