Dé Agri-Notaris Dé Agri-Notaris
Dé Agri-Notaris

De Stoppende boer bij Natura2000-gebieden

Zoals u wellicht weet heeft de Commissie Remkes in haar eindrapport 5 oplossingsrichtingen genoemd om te komen tot een halvering van alle stikstofemissies. Deze oplossingsrichtingen zijn uitgewerkt in voorstellen voor concrete maatregelen.

Zo zouden veehouderijbedrijven met een grote stikstofemissie in de buurt van Natura2000-gebieden moeten stoppen. Minister Schouten heeft een bedrijfsbeëindigingsregeling aangekondigd. De overheid koopt de productierechten van de stoppende bedrijven, en ondersteunt de sanering van deze bedrijven.

De heer Van der Schans waarschuwt in De Landeigenaar om dit niet zondermeer te doen. Er moeten goede afspraken worden gemaakt over het gebruik van de grond na de bedrijfsbeëindiging. Van der Schans adviseert om de vrijkomende gronden aan voortzettende melkveebedrijven in de buurt toe te delen. Zij kunnen dan extensiveren, meer grondgebonden werken, meer weiden. Dit sluit beter aan bij het toekomstig mestbeleid van Minister Schouten.

In hetzelfde nummer van De Landeigenaar leest u een interview met de heer Martin Scholten, lid van de Commisie Remkes. Hij stelt dat Nederland het stikstofbeleid in boekhoudkundige rekenmodellen drukt, zonder oog te hebben voor waar het werkelijk om draait. “Ik hoop op een gebiedsgerichte benadering waarbij we niet vluchten in generieke rekenregels, maar in de omgeving zelf aan de slag gaan om de leefomgeving te verbeteren, met landbouw die daarbij past”, aldus de heer Scholten.

Ook hij pleit ervoor om niet zomaar bedrijven uit te kopen, om niet zomaar goede landbouwgrond weg te doen voor andere doeleinden.

Er is samenwerking nodig tussen boeren, grondeigenaren en de overheid (provincies) om dit te bereiken. Dit is mogelijk bijvoorbeeld door het gebruik van een grondbank of ruiling door middel van kavelruil.

Bent u als melkveehouder gevestigd in de buurt van een Natura200-gebied, laat u dan tijdig bijstaan door uw agri-notaris.

 

Diana Riemersma

maakt deel uit van het redactieteam van deagrinotaris.nl. Mr D. (Diana) Riemersma, notaris met specialismen onroerende zaken- en agrarisch recht bij Riemersma Notariaat te Balk.